Η εταιρεία PALADINO AE ενισχύθηκε  με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID-19 με τις εξής δράσεις:

Α) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιστρεπτέας προκαταβολής  συνολικού ποσού ευρώ 200.000 με δυνατότητα επιστροφής 60% της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων στο μη επιστρεπτέο ποσό.

Β) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιδότησης τόκων Υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ  -ΤΕΠΙΧ ΙΙ συνολικού ποσού δανείου ευρώ 500.000 με όφελος την επιδότηση μειωμένων τόκων.